Guds Godhed Vil Vi Prise


Guds Godhed vil vi prise,
Vi Kristne, Store, Smaa,
Hen op med Sang og Vise
At takke hannem gaa–
For de Velgjerninger,
Som dette Aar forgangen
Han haver gjort saa Mangen
Alt haabe fjern og nær.

Forst lader os betragte
Den Herre Guds Miskund,
Og ikke ringe agte
Hans Godhed mangelund.
Med Tak vi tænke paa,
Hvad han iaar har givet.
Mad, Drikke, Klæder, Livet
Fro Store og for Smaa.

Embeder, Skoler, Kirke
Gav han god Ro og Fred,
Og lad sin Vingaard dyrke
Hos os paa dette Sted!
Udaf hans milde Haand
Er god Tider blevet,
Fordærvelsen bortdrevet
Fra diss kristne Land.

Han haver os bevaret,
Og været naadefuld,
Men havde han fremfaret
Efter vor Synd og Skyld,
Og sendt sin Straf herind,
Vi havde længst vær’t ode,
Af Sorg og Skade dode
Hver for Misgjerning sin.

Hans Fader-Hjerte kjendes
Herudi mod os vist;
Naar vi fra Synden vendes,
Og tro paa Jesus Krist,
Og ærlig til ham gaar,
Forlader han os Broden,
Formindsker dertil Noden,
Og trolig med os staar.

For saadan’ Mildheds Gaver,
O Fader i Himmerig,
Som du os givet haver,
Vi takke inderlig!
I Jesu Navn vi staar
Og bede dig saa saare:
Læg os god Lykke fore,
Giv os et glædigt Aar!
(Giv os et fredligt Aar!
Giv os et frugtbart Aar!)