Hvilken Van Vi Ha I Jesus


Hvilken vän vi ha i Jesus,
Han vill hjälpa och förmår,
All vår börda själf han lättar,
När vår bön til honom går.
Ack, vi ofta friden mista,
Sorg och mörker blir vår lön,
Blott för det att vi ej bära
All vår nöd till Gud i bön.

Har du frestelser och pröfning,
Synes lifvets kamp dig svår?
Kraft och makt du återvinner,
Om i bön till Gud du går.
Om dig vänner fly och svika,
Får du hat till kärleks lön,
Endast Jesus kan di trösta:
Bär till honom allt i bön!

Är ditt hjärta fullt af oro
Och ej någon tröst dig når?
Jesus är din enda tillflykt,
Tröst af honom visst du får.
I hans hulda famn du finner
Ljuflig ro och hvila skön,
Om till honom blott du ilar
Med din nöd i tro och bön.