Hvo Vil Med Til Himmerige


Hvo vil med til Himmerige?
Kommer, Jesus raaber nu,
Kommer Fattige og Rige,
Vender Hjerte, Sind og Hu
Fra den arme Verden bort!
Tiden er herefter kort,
Her er mere at bestille
End med Verdens Lyst at spille.

Har I drevet eders Dage
Hen i Synd og Sikkerhed,
Hvad vil det for Ende tage?
Det gaar jo til Helved ned.
Vender om, og soger Raad
I en Hjertens Bedrings-Graad!
Soger udi saadan Smerte
Jesus ret af ganske Hjerte!

Dermed vandrer andeledes
End den store Verdens Flok!
Her skal kjæmpes, her skal bedes,
Sagen er jo vigtig nok;
Hver en Lyst skal gribes fat,
Som sig fast hos dig har sat,
At den aldrig, aldrig mere
Over Sjælen skal regjere.

Jesu Fodspor er alene
Vei til Himlens Herlighed,
Og hvo dette ei vil mene,
Han af Gudsfrygt intet veed,
Al hans Kunst og Visdoms Vei,
Al hans Gjerning duer ei;
Vil man Vei til Himlen vide,
Da maa Verden forst til Side.

Du maa vride dig og vende
Her saa længe som du vil,
Syndens Lyst maa have Ende,
Ellers er Guds Naade spildt.
Siger du, du veed det grant,
Hvo der kunde kun saa sandt!
Hen til Gud, om Kraft at bede,
Han til Hjælpen straks er rede.

Kjender du, at det er nodigt
Ret at bruge Naadens Tid,
Og dog agter overflodigt
Nu at bruge al din Flid,
Saa er det Bevis kun paa,
At du ei for Satan maa;
Vil du da din Fiende lyde,
Og det evigt hart fortryde?

Op, I Kristne, ser dog eder
Ret i denne Verden for!
Vaager, sukker, banker, leder
Efter Jesu rette Spor!
Gaar i denne Verden frem,
Som det ret kan somme dem,
Der hvert Øieblik med Glæde
Færdig staar for Dom at træde!

Op, I Kristne, samler Kræfter,
Fatter Mod i Barm og Bryst,
Ret at folge Jesus efter,
Ret at folge ham med Lyst!
Holder eder til ham nær,
Faar ham altid mere kjær,
Elsker trolig eders Næste,
Soger alt hverandres Bedste!

Kjender eders store Vaade
I en grundig Ydmyghed!
I vor Herres Jesu Naade
Sænker eder ganske ned!
Lægger uophorlig Vind
Paa at have Jesu Sind,
Hvad han gjorde, gjorer efter!
Han skal give Mod og Kræfter.

Er det ikke Tid at vandre?
Evigheden er os nær;
Beder! stræver med hverandre
At formane hver især!
Hid, I Store, hid I Smaa!
Tager Jesu Kors kun paa!
Folger alle, ingen svige,
Hvo der vil til Himmerige!