Hvor Ser Det Ud I Verdens Ork


Hvor ser det ud i Verdens Ørk,
Hvad er den fæl og sur og mork!
Had, Vrede og Miskundelse
Har dækket Verden som en Sne.
Man neppe mer at nævne veed
Den broderlige Kjærlighed.

Hvor gaar dog Bitterheden vidt!
Man ser og træffer altfor tidt,
At En er paa den Anden vred,
Dog de i slig Uenighed
Sig rose af Guds Naades Favn,
Og trodse paa sit Kristen-Navn.

Hvo agter Jesu egne Ord,
At Had i Hjertet er et Mord,
At den, som ei tilgive vil,
Kan aldrig hore Jesus til;
At man sin Fiende sætte skal
I medforloste Brodres Tal.

Da det er nu saaledes fat
Blandt denne Verdens Torn og Krat,
Saa har dog Gud i Himlen her
Paa Jorden dem, som har ham kjær,
Et Gosen i Ægyptens Land,
Som intet Morke dæmpe kan.

Det er Guds sande Israel,
Som baade tror og lever vel,
En Slægt af Gud ved Ordet fodd,
En deilig Brud i Naadens Skjod,
Paa Jorden en forborgen Skat,
Og dog et Lys i Verdens Nat.

Men det er ret det Tegn, hvorpaa
De ufeilbarlig kjendes maa,
At de indbyrdes og især
Hverandre have hjertekjær,
Paa dette visse Merke man
Vor Jesu Brodre kjende kan.

Man foler vel det onde Sind,
Men dæmper det, og trænger ind
I Jesu sode Kjærlighed,
Saa synker Hjertets Taage ned,
At mellem dem des mer og mer
I Gud en nær Forening sker.

Hver Gren af Jesus har sin Kraft,
Dog ikke lige megen Saft,
Som Forskjel er paa Sted og Tid,
Paa hvers Forfarenhed og Flid;
Dog ere alle Et i Gud,
Og folge Kjærlighedens Bud.

I Bygning sættes Sten paa Sten,
De blive alle som til een,
De store jevnes med de smaa,
At de mod Ild og Vand bestaa;
Saa samles alle Frommes Sind,
Og vies til Guds Tempel ind.

De Stærke med de Svage gaa,
De Rige med de Arme staa,
Forfarne med Lemfældighed
Veivise den, som lidet veed,
At Alting passer sig saa net,
Naar alles Kræfter samles ret.

Naar dette himmel-stærke Baand
I Verden tager Overhaand,
Da vokser Kjærlighed til Gud,
Da bredes Jesu Rige ud
Og drager daglig Andres Sind
I dette Himmel-Selskab ind.

Des mindre kan man undres paa,
At Satan derimod vil staa,
Bevæger al den Del, han kan,
At saa Fortræd og Misforstand
Iblandt Guds Sons udvalgte Flok,
Saa veed han, han har vundet nok.

I da, som fore Aandens Sverd,
Staar sammen, ak, staar sammen nær!
Forbindes ret i Kjærlighed,
Og tænker paa vor Daabes Ed!
Det er den allerstorste Sag,
Saa har dit Fienden tabt sit Slag.

Forbinder eder nær i Gud,
Og tænker paa det sode Bud,
Som Jesus har os alle sagt,
Og hver især paa Hjerte lagt,
At hvo der er i eders Tal,
Af Kjærligheden kjendes skal.

O Jesus, du, som kom herned
At stifte Fred og Kjærlighed,
Udbred dit Rige vidt og bredt,
Forbind os alle ret til Et,
At vi med dig og Dine maa
Til evig Tid i Samfund staa!