Hvor Stor Er Dog Den Kjaerlighed


Hvor stor er dog den Kjærlighed,
Som Gud i Himmerig har ted
Sit arme Folk herneden!
Vi alle stod i Syndens Stand,
Og hver og En har Dodsens Mand,
Udstodt fra Saligheden.

Vi rundne er af syndig Rod,
Og ondt er Hjerte, Hu og Mod;
Hvo, som af Kjod er baaren,
Vanartet ganger Dodens Vei,
Og Villien vor den duer ei
At redde os af Faren.

Slig Jammer Gud med Ynk har kjendt
Og derfor sin Enbaarne sendt,
Som syndigt Kjod at skue,
At lide sor os Korsets Dod,
At hjælpe os af Syndens Nod
Og slukke Vredens Lue.

Den Gjerning Christus har fuldgjort,
Og vist os Livsens Vei og Port
Alt ved sit Ord det rene,
Som lærer os at gjore Bod,
At tro Guds son af Hjerterod
Og trostes ved ham ene.

Han gjor os Naaden vis og kalr,
Thi selver han indstiftet har
Sin Daab og dyre V”de;
Derved vi fodes ny af Gud
Og vælges til Guds Rige ud
Fra Satans morke Sæde.

Enhver, som tror og tager Daab,
Han Livet har og Livsens Haab;
Tag dette Ord til Hjerte
Til Trost i al din Sorg og Nod,
Til Kraft i Kamp mod Synd og Dod,
I Sjæls og Legems Smerte!

Men ak, hvad er vor Vanmagt stor!
I Tanker, Gjerninger og Ord
Vi synde uden Ende,
Og Hjertet finder ingen TrOst
Af Daabens Bad og Ordets Rost,
Men kan blot Synden kjende.

Frygt ei! en stor Aflosnings-Magt
Vor Herre Christ paa Jord har lagt
I sine Vidners Hænder:
Hvem I af Synden lose ud,
Han lost og være skal af Gud,
Og bunden den, I binder.

Saa har han og af Naade stor
For sine redt det Nadver-Bord,
Hvormed ham selv vi nyde,
Det signed’ Brod og Vinen god
Det er hans Legem og hans Blod,
Alt som hans Ord de lyde.

Det erhans Legem, som blev strakt
Paa Korset og i Doden bragt,
At Fred vi skulde finde;
Det er hans Blod, som sletted’ ud
Vor store Syndegjæld hos Gud’
Drag dette ret til Minde!

Ja glem dog ei, o kjære Sjæl,
Hvor Gud har gjort imod dig vel!
Tak ham af Hjertens Grunde,
Som ved sin Son, han os har sendt,
Sti rene Ord og Sakrament
Os Synd’re vilde unde!

Deri er Bod for al vor Brost,
Deri er Liv og Fred og Trost,
Trods Synds og Dodsens Snare.
Gud unde Alle her paa Jord
At tro og troste paa hans Ord
Og hjem til hannem fare!