Slaar Sammen Alle Haender


Slaar sammen alle Hænder,
Og lofter Sjæl og Hjerte op!
Fra alle Verdens Ender
Slaar sammen hoit med Glædes-Raab!
Vor Herre Jesus stiger
Mod Himlens hoie Slot,
Ser op, og synger, siger:
Han gjorde al Ting godt!
Synd, Dod og Satans Rige
Har ganske tabt sit Slag,
Slaar sammen hoit tillige,
Guds Folk, paa denne Dag!

Hvor har han maattet lide,
Han, den velsignede
Guds Son! Hvor maatte han ei stride,
For han vor Frlese fik til Lon!
Han svedte Blod i Haven,
Led Angest, Spot og Spe,
Korsfæstet, dod, begraven,
Saa det var Ynk at se;
Nu er det anderledes,
Den, for var hver Mands Spot,
Af Englene tilbedes
I Himlens Herreslot.

Naar jeg i Verdens Moie
Maa mangen Gang bedrovet gaa,
Saa ser jeg i det Hoie
Guds Himle aabne for mig staa:
Den Trængsel, jeg maa lide,
Slet intet sige vil,
Saalænge jeg kan vide,
At Gud mig horer til;
Thi hvad er Verdens Plage
Mod Kronen, vi engang
Af Jesu Haand skal tage
I Engle-Kor og Rang!

Halleluja! vort Hoved
Sig hos Guds hoire Haand har sat
Tilbedet og hoilovet
Af alle Himle Dag og Nat!
I saadant Herresæde
Vort Kjod og Blod vi ser,
Thi maa vi vel os glæde,
Og aldrig sorge mer,
Da alle Rigers Rige
Vor Broder forestaar,
Og vi engang tillige
Med vore Kroner gaar.

Saa priser alle Skarer
Den store Herres hoie Magt,
Som op til Himmels farer,
Sin Hjord at tage der i Agt!
Nedfalder og tilbeder
Hans Godhed, hvad I kan,
Som os et Sted bereder
I Himlens Frydeland!
Ja, lad os did henrykkes,
O Jesus, dig at se,
O Herre, lad dit lykkes!
Af, naar mon det skal ske?