Somebody Voted To Ruin My Boy


Somebody voted to ruin my boy,
Was that somebody you?
Somebody helped his pure life to destroy,
Was that somebody you?

Chorus:
Was that somebody you? (was it you?)
Was that somebody you? (was it you?)
Somebody voted to ruin my boy,
Was that somebody you? (was it you?)

Somebody argued in favor of wrong,
Was that somebody you?
Somebody hushed in my life a sweet song,
Was that somebody you? [Chorus]

Somebody turned all my day into night,
Was that somebody you?
Somebody voted to throttle the right,
Was that somebody you? [Chorus]

Somebody licensed another to sell,
Was that somebody you?
That which could turn Paradise into hell,
Was that somebody you? [Chorus]