Vor Herre Jesus Krist Guds Soen


Vor Herre Jesus Christ, Guds Son,
Kom Verdens Synd at bære,
Beviste sin Naade mod Menneskens kjon
Med sine Jertegn og Lære;
Thi lobe til ham af alle Land
Baade Unge ot Gamle, Kvinde og Mand,
Vilde Hjælp af hannem have.

Saa komme der da Forældre frem,
havde deres smaa Born at fore,
Begjæred’, at han vilde værdes dem
For sin Barmhjertighed rore;
Saa tog han dennem udi sin Favn,
Lagde Hænderne paa dem til deres Gavn,
Han monne dem og velsigne.

Heraf Forældre, baade Kvinde og Mand,
Kunne alle se og lære,
At de til Christ, vor Frelsermand,
Deres smaa Born kunne frembære;
De det ingenlunde forsomme maa,
Om de Guds Vrede ville undgaa
Og evig Straf kvit blive.

Vore Born skulle vi til Jesum Christ
Ved Daaben forst frembære,
Som er et Naade-Tegn forvist,
At han dem mild vil være,
Tilgive dem al deres Synd,
I hvilken de fodes af Mand og Kvind’,
Vil dem til Lemmer annamme.

Dernæst vi ogsaa ved vor Bon
Smaa Born til Gud skulle fore,
Begjære, at han vilde for sin Son
Dem med den Helligaand rore,
Dem styre og lede i al Forstand,
Fri dem fra det dem skade kan,
Saa de maa salige blive.

Derefter vi og med christeligt Tugt
Skulle Bon til Gud frembære,
I Guds Frygt dem opfode smukt
Til hans Lov, Pris og Ære,
Til Dyd og Lærdom holde dem frem
Og ingen Forargelse give dem,
For Vanart dennem og strasse.

Vi sige dig Lov og evig Pris,
O Gud, vor Fader kjære,
Som Ægsteskabs-Standen Ære bevis,
At den maa frugtbar være
Og have af Born stor Glæde og Gavn,
Derved at prise dit hellige Navn
For dine Velgjerninger alle.

Dig takke vi, Herre jesu Christ,
Som Born beviste den Ære,
At lægge dem op alt til dit Bryst;
Du os regjere og lære,
At vi ret bære vore Born til dig,
Optugte dem vel og christelig,
Forargelse dennem ei give!

Du ville dem og for din Godhed
Ved dine Engle bevare
Fra Djævelen, deres Fiende led,
Som sætter for dem sin Snare;
Lad ham med dem ei fange Magt,
men lad dem tænke paa den Pagt,
De med dig i Daaben gjorde!

Bevar os alle fra Synd og Last,
At vi ei fra dig vige,
Men blive hos dig i Troen fast,
Med Born saa Himmeriges rige!
Dig ske Lov, Pris og Herlighed,
Med Faderen i Evighed,
Og med den Helligaand!

Amen.