Wo Ai Ta Yin Ta Yi Xian Ai Wo


I love Him, becuase He first loved me.
I love Him, for He set me free.
I love Him, how can I not love Him?
My Jesus – He is supreme.